Lukkedage i laboratoriet: Pga akkrediteringsarbejde holder laboratoriet lukket følgende dage fra kl. 12.30: d. 23/10, 29/11 og 5/12.

Så er det snart tid til influenzavaccination

Tilbuddet om gratis influenzavaccination til ældre, gravide i 2. eller 3. trimester samt kronisk eller alvorligt syge, starter 1. oktober og varer indtil årets udgang. 

Som noget nyt skal der benyttes to influenzavacciner – en 3-valent og en 4-valent.

Da SSI kun har en begrænset mængde af den 4-valente influenzavaccine, er denne forbeholdt gravide, yngre (under 60 år) med kronisk og/eller alvorlig sygdom og til ældre (60 år og derover), hvor influenza vil udgøre en særligt alvorlig sundhedsrisiko.

Den 3-valente gives til alle øvrige, dvs. som udgangspunkt ældre på 60 år og derover.

Alle, der ikke falder inden for risikogrupper, men som ønsker sig vaccination, vil blive tilbudt vaccination med den 3-valente influenzavaccine.

 

Den 1. april 2018 er der blevet indført et gratis vaccinationstilbud til voksne, der ikke er immune over for mæslinger.
Målgruppen for tilbuddet om gratis MFR-vaccination mod mæslinger er ikke-immune voksne, som er født i 1974 eller senere, idet Sundhedsstyrelsen antager, at alle personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune.

Er du i tvivl, om du er vaccineret eller har haft mæslinger, røde hunde og fåresyge, så kan du:

 • Tjekke dit vaccinationskort.
 • Spørge dine forældre.
 • Spørge din læge, hvis du stadig er i tvivl

Du kan blive vaccineret hos din læge, eller på en privat vaccinationsklinik i forbindelse med rejser. Som voksen skal man kun vaccineres én gang, og vaccinen gives i form af MFR-vaccination, der beskytter mod både mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Inden mæslingevaccinen blev indført, var mæslinger meget udbredt i Danmark, og man forventer derfor, at alle danskere født før 1974, allerede har haft sygdommen og derfor ikke kan blive smittet igen.

Har dine børn fået alle vacciner mod mæslinger, polio, stivkrampe og røde hunde?

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn får alle vacciner i børnevaccinations-programmet.
Siden maj 2014 har SSI sendt påmindelsesbreve ud til 186.000 børns forældre, fordi børnene manglede en eller flere vacciner. En af de hyppigste årsager til, at børn ikke bliver vaccineret, er fordi, at deres forældre glemmer det, forklarer Camilla Hiul Suppli, der er læge pg ph.d.-studerende ved SSI og forsker i tilslutningen til børnevacciner.

Er du en af dem, der ikke har helt styr på dine børns vacciner? Så kan du nemt få overblik, hvis du har internet og dit NemID ved hånden. Sådan gør du:
1.Først skal du gå ind på ’Fælles Medicinkort’ på www.fmk-online.dk
2.Klik på den grønne knap ”Fortsæt til NemLog-in”.
3.Log ind med NemID.
4.Nu er du logget på ’Fælles Medicinkort’.
5.I menuen ”Vælg medicinkort” kan du vælge at se oplysninger for dit barn eller dig selv.
6.Er du fortsat i tvivl, om dine børn mangler en vaccination, kan du kontakte dit barns læge.

Oplysninger om, hvilke forældre et barn har, blev først en del af CPR-registret i 2004. Derfor kan forældre kun se oplysninger for de af deres børn, der er født efter 28. maj 2004.
Forældres adgang til deres børns data ophører, når børnene fylder 15 år. Fra det fyldte 15. år kan børn til gengæld selv få adgang til at se deres vacciner på www.fmk-online.dk

I vores lægeklinik er vi 3 faste læger (Kathri Marcussen, Finn Hauschildt og Niels Jacob Nielsen) samt en uddannelseslæge. I klinikken arbejder der desuden 2 sekretærer (Helle og Pia) og 2 sygeplejersker (Tina og Stine). På laboratoriet er der ansat 5 bioanalytikere.

Kathri Marcussen er søfartslæge.

Vi har personalefællesskab med lægerne TJelum og Brendstrup. Patienter tilmeldt vores praksis vil kun møde læger fra vores del af klinikken.

Ved akut sygdom vil man få tid hos den læge, der først er ledig.

Klinikken er ikke lukket i kursus- og ferieperioder.

Rønne Lægehus
Paradisvej 4
3700 Rønne
Sygesikringsbevis/sundhedskort:

Alle får gratis udleveret et sygesikringsbevis.

1. januar 2007 skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Beroligende medicin og sovemedicin:

Som andre steder i landet vil lægerne i Bornholms Regionskommune som en konsekvens af nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen:

 •  kun give recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt hos lægen.
 • der bliver højst udskrevet vanedannende medicin til 1 måned ad gangen.
 • behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin genvurderes ved enhver genudskrivelse, og hjælp til aftrapning tilbydes.

 

Laboratorium:

Der er tilknyttet et laboratorium til vores lægehus. Vi har derfor mulighed for at tage blodprøver i forlængelse af konsultationen eller efter aftale. Laboratoriet er åbent dagligt fra kl. 8 til kl. 15.30, dog fredag fra 8 til 12.30. Middagslukket kl. 12.30-13.00. Vi tager alle blodprøver på stedet, der laves urinundersøgelser, cardiogrammer samt lungefunktionsprøver. Nogle blodprøver laves i huset, og der vil derfor være svar på disse prøver næste dag. Andre prøver sendes til hospitalet, og vi har svaret efter 2 dage. For visse undersøgelser kræves tidsbestilling.

Hvis du får fast medicin og/eller har kronisk sygdom, vil vi gerne aftale faste kontroller med dig efter behov.

For at få udskrevet laboratorieseddel er det nødvendigt med kontakt til sekretæren, hvis du ikke kommer direkte fra lægen.

Motorattest
320 kr. + moms.
Privatkonsultation
450 kr.
Første konsultation ved vaccination
320 kr.
Opfølgende konsultation ved vaccination
160 kr.
Div. rejsevacciner, prisen dækker en enkelt dosis
 • Hepatitis A 310 kr.
 • Twinrix (hep A+B): 420 kr.
 • Difteri/stivkrampe: 90 kr.
 • Meningococvaccine: 500 kr.
 • Gulfebervaccine: 200 kr.
 • Japanskencefalitisvaccine: 880 kr.
 • BCG: 80 kr.
 • TBE-vaccine: 300kr.
Influenzavaccination
160 kr.
Pneumokokvaccination
425 kr.
Rejseafbestillingsforsikring
485 kr. + moms.
Private lægeerklæringer
200-800 kr. + moms.

56 95 00 95

Telefon til Lægerne Marcussen, Hauschildt og Nielsen

E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin

Telefonkonsultation
Der er dagligt mulighed for at tale med lægerne pr. telefon mellem kl. 8 og kl. 9.
Efter kl. 16...
Kontaktes Akuttelefonen 1813 i forbindelse med akut opstået sygdom.
Medicin- og tidsbestilling
Der er medicin- og tidsbestilling hos sekretæren mellem kl. 9 og kl. 12. Mellem kl. 12 og kl. 16 er telefonen forbeholdt akut opstået sygdom eller problem, som ikke kan vente til næste dag.
E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin
Vi har desuden mulighed for kontakt pr. e-mail, hvor du kan få svar på prøver og på korte spørgsmål, bestille tid samt fast medicin. Oprettelse og udlevering af brugernavn foregår via sekretæren.
Konsultation kun efter aftale
Vi har aftalte tider med patienter fra kl. 9.15 til kl. 12 samt igen fra kl. 13 til kl. 15.45. Onsdag har vi aftenkonsultation fra kl. 15 til kl. 16.45 – disse tider er forbeholdt patienter, som på grund af arbejde har svært ved at komme i dagtiden. Vores sygeplejersker vil selvstændigt stå for nogle konsultationer, f.eks. vortebehandling, blodtrykskontrol, sukkersygekontrol og vaccinationer. Fredag kl. 13 til 16 er der kun åben for akut sygdom.

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken lægges på klinikkens hjemmeside.
PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte praksis selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken.

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet.
Privatlivspolitik for patienter
Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Marcussen, Hauschildt og Nielsen som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Marcussen, Hausschildt og Nielsen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Lægerne Marcussen, Hauschildt og Nielsen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), samt oplysninger om seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold, hvor det er fagligt og/eller klinisk relevant.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
o [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
• Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.
• A-data
• DAK-E (digitale forløbsplaner)
• DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
• Mv.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os i forbindelse med aftalt konsultation, på e-mailkonsultation eller i lægernes telefontid på 56950095 mellem kl 8 og 9.

Adresseoplysninger på klinikken:
Lægerne Marcussen, Hauschildt o gNielsen
Paradisvej 4, 3700 Rønne
Danmark
Dato: 25. maj 2018