laegehuset2

Hvem er vi?

I vores lægeklinik er vi 2 faste læger: Mia Tjelum og Katinka Brendstrup.

I klinikken arbejder der desuden 2 sekretærer (Helle og Pia) og 2 sygeplejersker (Tina og Stine).

På laboratoriet er der ansat 5 bioanalytikere.

Vi deler personale med lægerne Hauschildt, Marcussen og Nielsen.

I perioder vil der være vikarer for de faste læger.

Ved akut sygdom vil man få tid hos den læge, der først er ledig.

 

NYT FRA KLINIKKEN:

Søfartsattester:

Pga. travlhed og meget lange ventetider, kan søfartsattester på nuværende tidspunkt kun tilbydes til de patienter, der i forvejen er tilmeldt praksis.

 

MFR-vaccination af voksne:

Redigeret 6. april 2018

Ikke-vaccinerede voksne født 1974 eller senere kan nu modtage gratis vaccination imod mæslinger (MFR-vaccine, som i øvrigt inkluderer fåresyge og røde hunde). Voksne født før 1974 har næsten alle haft mæslinger og er derfor ikke omfattet af tilbuddet.

 

HPV-vaccination af drenge, der er til drenge:

Redigeret 11. marts 2018:

I 2018 kan drenge, der er til drenge, blive gratis HPV-vaccineret, hvis de er mellem 15 og 20 år. Man kan på nuværende tidspunkt kun blive vaccineret på en af AIDS-Fondets Checkpoint-klinikker og altså ikke hos lægen.

Læs mere på https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/hpv-vaccination/drenge-der-er-til-drenge

Rønne Lægehus
Paradisvej 4
3700 Rønne

Sygesikringsbevis/sundhedskort

Alle får gratis udleveret et sygesikringsbevis.

1. januar 2007 skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Beroligende medicin og sovemedicin

Som andre steder i landet vil lægerne i Bornholms Regionskommune som en konsekvens af retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen:

 • kun give recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt hos lægen.
 • der bliver højst udskrevet vanedannende medicin til 1 måned ad gangen.
 • behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin genvurderes ved enhver genudskrivelse, og hjælp til aftrapning tilbydes.

Laboratorium

Der er tilknyttet et laboratorium til vores lægehus. Vi har derfor mulighed for at tage blodprøver i forlængelse af konsultationen eller efter aftale. Laboratoriet er åbent dagligt fra kl. 8 til kl. 15.00, dog fredag fra 8 til 10.30. Middagslukket kl. 12.00-13.00. Pga megen travlhed i laboratoriet om formiddagen (især mandag) henstiller vi til, at prøver, der ikke er akutte, tages efter kl 13.00.

Vi tager næsten alle blodprøver på stedet, der laves urinundersøgelser, hjertediagrammer (EKG) samt lungefunktionsprøver. Nogle blodprøver laves i huset, og der vil derfor være svar på disse prøver næste dag. Andre prøver sendes til hospitalet, og vi har oftest svaret efter 2 dage. Enkelte prøver analyseres på fjernere laboratorier og her kan der være længere svartider.

Hvis du får fast medicin og/eller har kronisk sygdom, vil vi gerne aftale faste kontroller med dig efter nærmere aftale.

Når du møder med henblik på blodprøver eller andre prøver, er det nødvendigt, du henvender dig til sekretæren, med mindre du kommer direkte fra lægen.

Vaccinationer

Fra 1. oktober til 31. december vaccinerer vores sygeplejersker mod influenza. Der er gratis influenzavaccination til personer over 65 år, førtidspensionister og personer med kroniske sygdomme som lungesygdomme, hjerte- karsygdomme, diabetes, immundefekter, lever- og nyresvigt, påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft samt personer med udtalt overvægt og gravide i 2. og 3. trimester.

laegehuset3

Motorattest (til kørekort)

400 kr. (320 + moms)

Privatkonsultation (dvs. konsultationer der ikke vedrører Sygesikringen)

400 kr.

Første konsultation ved vaccination

320 kr.

Opfølgende konsultation ved vaccination

160 kr.

Div. rejsevacciner, prisen dækker en enkelt dosis (voksen)

 • Vaqta (hepatitis A) 310 kr.
 • Twinrix: 420 kr.
 • Difteri/stivkrampe: 90 kr.
 • Meningococvaccine: 500 kr.
 • Gulfebervaccine: 200 kr.
 • Japanskencefalitisvaccine: 880 kr.
 • BCG: 80 kr.
 • TBE-vaccine: 300kr.

Influenzavaccination

160 kr.

Pneumokokvaccination

425 kr.

Rejseafbestillingsforsikring

530 kr. + moms.

Private lægeerklæringer

200-740 kr. + moms afhængig af omfang og tidsforbrug

laegehuset4

Telefon til Lægerne Tjelum og Brendstrup

56 95 02 46

E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin

Telefonkonsultation
Der er dagligt mulighed for at tale med lægerne pr. telefon mellem kl. 8 og kl. 9.
Efter kl. 16...
I forbindelse med akut opstået sygdom kontaktes Akuttelefonen 1813.
Medicin- og tidsbestilling
Der er medicin- og tidsbestilling hos sekretæren mellem kl. 9 og kl. 12. Mellem kl. 12 og kl. 16 er telefonen forbeholdt akut opstået sygdom eller problem, som ikke kan vente til næste dag.
E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin
Vi har desuden mulighed for kontakt pr. e-mail, hvor du kan få svar på prøver og på korte spørgsmål, bestille tid (tidsbestillingsmodul) samt fast medicin (medicinbestillingsmodul). E-mailkonsultation kan ikke bruges til længere eller komplicerede problemstillinger; det er det uegnet til. Dette kræver en personlig kontakt. Oprettelse og udlevering af brugernavn foregår via sekretæren. Du kan forvente svar indenfor 3 hverdage - derfor egner e-mail sig ikke til akut sygdom.
Hvis du har en smart phone:
Medicin kan desuden bestilles via app'en Medicinkortet, hvor man også kan se sin aktuelle medicinliste og recepter. Første login kræver NemID.
Konsultation kun efter aftale
Vi har aftalte tider med patienter fra kl. 9.15 til kl. 15.00, eller i øvrigt efter aftale.
Vores sygeplejersker vil selvstændigt stå for nogle konsultationer, f.eks. vortebehandling, blodtrykskontrol, sukkersygekontrol og vaccinationer.
Fredag kl. 12 til 16 er der kun åben for akut sygdom.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Tjelum og Brendstrup som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Tjelum og Brendstrup behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægerne Tjelum og Brendstrup indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold i det omfang, det vurderes at være relevant for din behandling.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
  • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
  • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • A-Data
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Mv.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os enten i forbindelse med konsultation, på e-mailkonsultation eller i telefontiden kl. 8.00-9.00 på telefon 56 95 02 46

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Tjelum og Brendstrup I/S

Paradisvej 4

3700 Rønne

Danmark

Dato: 24. maj 2018